đoạn mã bên dưới vào Thẻ trang web toàn cầu hiện có của bạn.